ДЕКЛАРАЦІЯ про створення Громадської Організації «МІЙ.ДІМ.ЮА»


Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива ВПО як громадянам України, і рівних та невід’ємних їх прав як громадян України є основою свободи та справедливості; і
беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами ВПО призвели до жебрацьких умов існування багатьох з них у власній країні, які принижують честь і гідність ВПО, і що створення умов гідного існування ВПО, зокрема, надання пільгових умов отримання житла та розв’язання інших соціальних, економічних та правових проблем, проголошено як виняткове прагнення ВПО; і
беручи до уваги, що необхідно, щоб права ВПО охоронялися силою законів України з метою забезпечення того, щоб ВПО відчували себе повноправними членами суспільства; і
беручи до уваги, що необхідно сприяти усуненню психосоціальних, морально-етичних, економічних та правових розбіжностей у співіснуванні ВПО поруч з іншими громадянами України; і
беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання зобов’язань держави перед своїми громадянами – внутрішньо переміщеними особами з місць постійного проживання внаслідок АТО;
було прийнято рішення щодо створення
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «МІЙ.ДІМ.ЮА».

 • 1. Громадська організація «МІЙ.ДІМ.ЮА» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів.
 • 2. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
 • 3. Головною метою Організації є надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам в Україні в реалізації права на житло та інших прав, передбачених законодавством України.
 • 4. Основними напрямками діяльності Організації є:
  4.1. Сприяння реалізації права громадян – внутрішньо-переміщених осіб на житло;
  4.2. Сприяння реалізації права громадян – внутрішньо-переміщених осіб на безоплатне отримання земельних ділянок;
  4.3. Сприяння відновленню порушених прав громадян – внутрішньо-переміщених осіб перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
  4.4. Інформаційно – консультативна допомога громадянам – внутрішньо-переміщеним особам з питань захисту прав;
  4.5. Внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян – внутрішньо-переміщених осіб.
 • 5. Членство в Організації є добровільним. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Правлінням, яке приймає рішення у відповідності зі Статутом Організації.
 • 6. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Правління, Голова Організації.
  6.1. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Правління.
  6.1.1. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.
  6.1.2. Виключна компетенція Загальних Зборів закріплена Статутом Організації.
  6.2. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.
  6.2.1. Правління підзвітне Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.
  6.2.2. Правління має кількісний склад – 4 особи, включаючи Голову Правління, який входить до Правління за посадою. Правління обирається Загальними Зборами. Члени Правління є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.
  6.3. Головою Правління є Голова Організації за посадою.
  6.3.1. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених Статутом, Загальними Зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.
 • 7. Організація, у відповідності з своїми завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.
 • 8. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
 • 9. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів; благодійної допомоги; гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.
  9.1. Доходи та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей) та напрямів діяльності.
  9.2. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.
 • 10. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.